Jönköpings kommun

Elevhälsoteam

Samtal mellan två personer i inomhusmiljö

Behöver du någon att prata med eller är du i behov av stöd i ditt skolarbete?

Elevhälsan arbetar för att du ska må bra och utvecklas så långt som möjligt. Varje elev ska få de bästa förutsättningarna för att nå utbildningens mål.

I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare. Dessutom har vi skolläkare och skolpsykolog knutna till vår verksamhet. Samtliga har tystnadsplikt.

Elevhälsans olika professioner arbetar enskilt men även tillsammans runt elever. Elevhälsan samarbetar med all personal på skolan och vid behov även tillsammans med andra instanser.

Skolsköterska har tillsammans med skolläkaren den medicinska kompetensen. Alla elever på högstadiet och gymnasiet möter skolsköterskan i ett hälsosamtal.

Kurator har ansvaret för den psykosociala hälsan kring eleven. I allt som rör en elevs sociala situation – oavsett om det handlar om skolan, familjen eller fritiden – kan kuratorn vara ett stöd.

Specialpedagog finns som ett stöd i skolarbetet. De kartlägger vilka hinder som finns för att lyckas i skolmiljön. Specialpedagogen utreder om det finns behov av särskilt stöd samt utformar och genomför åtgärdsprogram.

Studie- och yrkesvägledare hjälper elever att hantera frågor som rör val av studier och yrken. Arbetet handlar till stor del om att stödja och motivera elever i valsituationer utifrån deras behov och förutsättningar.